INFINITY GROUP a.s.

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie poskytované prevádzkovateľom pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby v zmysle § 19 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ (zamestnávateľ):

INFINITY GROUP a.s.

Pstruša 813, 960 02  Vígľaš

IČO: 43 970 630

DIČ: 2022536835                

Zápis v OR: OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa., Vložka č.: 923/S

 (ďalej len „Zamestnávateľ“)

Dotknutá osoba (zamestnanec):

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:

Osobné číslo:  Z  

(ďalej len „Zamestnanec“)

1) Zamestnávateľ v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom so Zamestnancom bude spracovávať osobné údaje Zamestnanca na účely plnenia povinností Zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.

2) Právnym základom spracúvania osobných údajov sú osobitné predpisy.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi 

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3) Rozsah spracúvaných osobných údajov:

  • titul, meno, priezvisko (aj rodné a predchádzajúce), dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, miesta, na ktorom sa zdržuje, trvalého pobytu, prechodného pobytu, telefónne čísla, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť,
  • vzdelanie, odborné kurzy, certifikáty, osvedčenia, podnikateľské oprávnenia a povolenia, ostatné oprávnenia a povolenia, údaje týkajúce sa súčasného a predchádzajúceho zamestnania (zápočty rokov),
  • číslo bankového účtu,
  • údaje týkajúce sa rodinného stavu a rodinných príslušníkov,
  • spôsobilosť na výkon práce, zdravotné postihnutie, dočasná pracovná neschopnosť, tehotenstvo a materstvo, uloženie karanténnych opatrení a iné údaje vyžadované v súvislosti s ochranou práce,
  • a ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné pri plnení pracovných úloh Zamestnancom alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh.

4) Zamestnávateľ bude získavať osobné údaje zamestnanca na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií Zamestnávateľa (vodičský preukaz, sobášny list, rodné listy detí, karta poistenca zdravotnej poisťovne, doklad o čísle bankového účtu, potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní, osvedčenia o odbornej spôsobilosti v súvislosti s výkonom práce).

5) Okrem toho Zamestnávateľ niektoré vonkajšie priestory v rámci areálu Zamestnávateľa a aj niektoré vnútorné priestory a pracoviská Zamestnanca monitoruje pomocou videozáznamu za účelom ochrany majetku Zamestnávateľa a prevencie kriminality.  

6) Zamestnávateľ bude osobné údaje zamestnanca poskytovať a sprístupňovať v rozsahu podľa tohto bodu za nasledujúcich podmienok:

a) osoby, ktorým môžu byť osobné údaje Zamestnanca poskytnuté: zamestnanci Zamestnávateľa poverení spracúvaním osobných údajov,  zástupcovia, audítori, daňoví a iní poradcovia, osoby, s ktorými je zamestnávateľ v zmluvnom vzťahu, ktoré zabezpečujú spracúvanie osobných údajov v súlade s právnymi predpismi (sprostredkovatelia), ako aj osoby o ktorých to ustanovujú právne predpisy,

b) príjemcovia, ktorým budú v súlade s osobitnými zákonmi poskytované osobné údaje: Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Doplnkové dôchodkové spoločnosti, Dôchodkové správcovské spoločnosti, Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Štatistický úrad, Súd, orgány činné v trestnom konaní, Exekútor.

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.

7) Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania pracovného pomeru a dobu nevyhnutnú po jeho ukončení v zmysle platných právnych predpisov:

Mzdové listy 20 rokov
Výplatné listiny 10 rokov
Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov
Prehlásenia k dani zo mzdy 5 rokov
Zrážky zo mzdy 5 rokov
Podklady k mzdám 5 rokov
Osobné spisy zamestnancov 70 rokov (od narodenia zamestnanca)
Evidencia dochádzky 3 roky
Evidencia dovoleniek 3 roky
Popisy pracovných činností 5 rokov
Dohody o vykonaní práce 5 rokov
Dohody o hmotnej zodpovednosti 3 roky (po strate platnosti)
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie 5 rokov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5 rokov

8) Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a zároveň požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Zamestnanec je povinný poskytnúť osobné údaje v stanovenom rozsahu. Neposkytnutie osobných údajov Zamestnancom môže viesť k zabráneniu dosiahnutia účelu spracovania osobných údajov ako aj k znemožneniu plnenia zákonnej povinnosti niektorej zo zmluvných strán.

9) Zamestnanec podpisom tejto Informácie o získavaní osobných údajov zamestnanca prehlasuje, že Zamestnávateľovi poskytne osobné údaje ktoré sú úplnésprávne. Zamestnanec berie na vedomie, že zodpovedá za nepravdivosť osobných údajov, ktoré poskytol Zamestnávateľovi.

10) Zamestnanec podpisom tohto dokumentu potvrdzuje, že bol oboznámený so svojimi právami podľa § 19 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Právo požadovať od Zamestnávateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Zamestnanca

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov a týmto informáciám porozumel.